Tisková zpráva

27.03.2015 15:32

Společnost EXCALIBUR ARMY neskladovala ve Vrběticích zakázanou munici

Klíčová fakta:

  • Miny ve Vrběticích pocházejí z balíku munice prodaného v tenderu Maďarskou armádou.
  • Jedná se cca o 500 náloží bez iniciace, tj. bez jakéhokoliv rozněcovače.
  • Maďarské Ministerstvo obrany, resp. maďarský stát nepovažuje tyto miny za zakázanou munici dle mezinárodní konvence.
  • České licenční orgány povolily dovoz těchto min, konkrétní označení typu min jim bylo sděleno.
  • Za zakázanou munici považuje tyto miny pouze ÚOOZ, nemá však k tomu znalecký posudek, ani právní analýzu k zatřídění min z hlediska mezinárodního práva.
  • ÚOOZ postupuje zcela nepřiměřeně, ukvapeně a předčasně, bez zajištění jakýchkoliv odborných důkazů, jak by se dalo očekávat od vysoce profesionalizovaného policejního útvaru.
  • Účelové obvinění může způsobit miliardové škody.
  • Skutečným cílem případu může být vyřadit EXCALIBUR ARMY jako konkurenta na trhu vojenského materiálu a odpoutat pozornost od skutečného problému ve Vrběticích na největší společnost obchodující s vojenským materiálem.

Stanovisko společnosti k této věci je následující:

Předmětné miny prodala v balíku munice maďarská armáda v rámci tendru v roce 2007 soukromému subjektu. K vývozu min z Maďarska byla tímto státem vystavena exportní licence Maďarského obchodního a licenčního úřadu, Úřadu vojenské techniky a kontroly exportu. Miny byly po celou dobu od jejich prodeje ze státního vlastnictví Maďarska soukromému subjektu v roce 2007 až do jejich exportu z Maďarska do České republiky v roce 2014 v maďarských vojenských skladech, hlídaných maďarskou armádou.

Maďarsko je jedním z prvních států, které přijaly Ottawskou konvenci již v roce 1998. Maďarsko postupuje při obchodování s nepotřebným vojenským materiálem v souladu s touto úmluvou. Maďarsko má velmi přísnou regulaci obchodu a přepravy vojenského materiálu, kterou vykonává specializovaný úřad. Předmětná munice byla naskladněna v objektu vojenských státních kasáren v Maďarsku přímo maďarskými vojáky.

Jedná se cca o 500 náloží typu MON-100 a MON-200. Vzhledem k objemu tržeb společnosti EXCALIBUR ARMY (přes 1,5 miliardy Kč za rok 2014) je tvrzení, že manažeři firmy, či kdokoliv jiný, úmyslně obchodovali se zakázanou municí za účelem dosažení zisku pro sebe, nebo někoho jiného, naprosto absurdní, až směšné.

Ani maďarské Ministerstvo obrany, ani české licenční orgány nepovažují tyto miny za zakázanou munici. České licenční orgány měli před jejím dovozem do ČR seznam dovážené munice včetně uvedení konkrétních typů náloží mina MON 100 a MON 200. Za zakázanou munici považuje tyto miny pouze ÚOOZ, nemá však k tomuto stanovisku žádný znalecký posudek, disponuje pouze odborným stanoviskem policejního pyrotechnika. Nemá tedy k dispozici ani znalecký posudek, ani právní analýzu k zatřídění min, ale ani stanovisko OSN k výkladu Ottawské konvence a k zatřídění předmětných min. Jeden stát tedy tuto munici nepovažuje za zakázanou ve smyslu Ottawské úmluvy a vydal na to i oficiální stanovisko, Česká republika povolí dovoz na území ČR, avšak následně ÚOOZ na podkladě pouhého odborného stanoviska policejního pyrotechnika bez přiřazení pod Ottawskou úmluvu přijme závěr zcela opačný, naprosto předčasně sdělí obvinění několika fyzickým osobám, které mají bezpečnostní prověrku, a dvěma právnickým osobám, které mají licenci na zahraniční obchod s vojenským materiálem a nemá zájem o kompletní posouzení věci předtím, než k tomuto krajnímu a radikálnímu řešení přistoupí.

Ottawská úmluva totiž zakazuje munici odpalovanou kontaktem osoby, což se této munice netýká. Tato munice byla a je maďarským státem deklarovaná jako dálkově elektricky odpalovaná, tzn., není možné ji iniciovat kontaktem osoby, jak požaduje Ottawská konvence. Skladované miny byly dovezeny dokonce bez jakéhokoliv iniciátoru, resp. rozněcovače.

ÚOOZ postupuje zcela nepřiměřeně obviněními manažerů soukromé společnosti z úmyslných trestných činů, a dalších osob, a to v situaci, kdy není důkaz o tom, že se jedná o zakázanou munici, nemá znalecký posudek a jedná se o standardní obchod a přepravu provedené s vědomím českých a maďarských licenčních úřadů. Úmysl je nutným požadavkem trestnosti tohoto trestného činu, kde ÚOOZ shledává úmysl u tak zanedbatelného množství materiálu v porovnání s obraty společnosti, která má sjednané miliardové kontrakty je zarážející a proti zdravému rozumu.

Účelové obvinění manažerů společnosti EXCALIBUR a dalších osob může způsobit miliardové škody. Policejní vyšetřovatelé i státní zástupci by si měli být vědomi, že v tomto případě nemají jediný přímý či nepřímý důkaz a že před soudem nemůže tento případ obstát. Přesto obvinili ukvapeně několik osob zajišťujících obchod s vojenským materiálem či jeho skladováním, což může způsobit miliardové škody na již uzavřených kontraktech. Tyto škody budeme vymáhat po českém státu a následně budeme bojovat za to, aby se český stát regresním nárokem hojil na odpovědných pracovnících orgánů činných v trestním řízení, kteří za tímto obviněním stojí. Nejsmutnější je, že tuto škodu v převážné míře nakonec zaplatí ze svých kapes daňoví poplatníci.

Skutečným cílem případu může být vyřadit dotčené společnosti jako konkurenta na trhu vojenského materiálu a případně najít subjekt, na kterého lze poukázat v souvislosti se selháním státu při řešení bezpečnosti muničního skladu ve Vrběticích.

Doplňující informace k Ottawské úmluvě zakazující protipěchotní miny:

Ottawská úmluva o zákazu nášlapných min (celým oficiálním názvem Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení) obsahuje v čl. 2, odst. 1 tuto definici:

Protipěchotní mina označuje minu zkonstruovanou tak, aby explodovala přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby, a způsobující zneschopnění, zranění nebo usmrcení osoby nebo osob.

Jednoduše řečeno musí se jednat o zpravidla „nášlapnou“ nálož, která exploduje při kontaktu s člověkem.

Účelový výklad, že je trestné skladovat jakékoliv nálože, které lze upravit tak, aby byly iniciovány kontaktem, je naprosto nesmyslný. Tímto způsobem lze totiž upravit jakoukoliv vojenskou munici s větším obsahem výbušné látky, např. dělostřelecké granáty. To ukazují různá nástražná výbušná zařízení v současných asymetrických konfliktech.

Tiskový servis EXCALIBUR ARMY

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, , +420 602 494 208