Biodegradace

Biodegradační plochu Štěpánov, která se nachází vedle stejnojmenné obce cca 2 km jihovýchodně od Přelouče. Plocha je určena pro biologickou dekontaminaci nebezpečných odpadů znečištěných převážně ropnými látkami.

Seznam odpadů přijímaných do zařízení společně s integrovaným povolením pro toto zařízení naleznete na www.likvidace-odpadu.cz  Pro bližší informace o podmínkách přijetí odpadů nás kontaktujte telefonicky +420 775 708 232 nebo prostřednictvím emailu

V tomto ekologickém zařízení provádíme sanaci zemin (zeminy obsahující ropné látky, suť obsahující ropné látky, znečištěné zeminy a kamení ) a ropných kalů (kaly z mycí linky, kaly z odlučovačů ropných látek, znečištěné brusné kaly, kontaminované dřevo, ropné kaly z ČOV) a dále odpady, které vznikají při čištění kanalizace.

Biodegradační plocha je provozována v režimu IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění).

Provoz naší biodegradační plochy je naprosto bezpečný a šetrný vůči životnímu prostředí. Účelem zařízení je ekologická úprava odpadů. Ropné znečištění odpadů je přesně určeným postupem, za pomocí přírodních bakteriálních kmenů a detergentů, upravováno na limity stanovené platnou legislativou. Upravené odpady, důkladně vyčištěně odpady splňující požadovaná kritéria jsou odvezeny k dalšímu využití, především jako rekultivační materiál nebo na skládku inertních odpadů.

Kapacita naší biodegradační plochy je 12000 tun za rok.


ČOV Přelouč

Tovární 1553
Přelouč 535 01

Kontakt

Ředitel divize
+420 777 708 262

Obchodní zástupce - nebezpečné odpady, biodegradace
+420 775 708 232

Obchodní zástupce - IBC kontejnery, louhování, odmašťování
+420 725 616 331